Informacje dotyczące danych osobowych

 • Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNII PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  tel. 067 2812531.
 2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor Poradni, Pani Jolanta Wojtasiak, ul. Składowa 5, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 067 2812531
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i wykorzystywane są w celu realizacji zadań statutowych Administratora (wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy Wprowadzającej Ustawę Prawo Oświatowe i aktów wykonawczych).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku, gdy zadane realizowane jest w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres określony w tej zgodzie.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi w ramach zawartej z Administratorem umowy.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Realizacja pozostałych praw wynikających z RODO uzależniona będzie od indywidualnego stosunku prawnego.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie uniemożliwia realizację zadań statutowych Administratora.
 2. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.