KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNII PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    tel. 067 2812531.
    Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor Poradni, Pani Jolanta Wojtasiak, ul. Składowa 5, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 067 2812531
    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i wykorzystywane są w celu realizacji zadań statutowych Administratora (wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy Wprowadzającej Ustawę Prawo Oświatowe i aktów wykonawczych).
    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku, gdy zadane realizowane jest w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres określony w tej zgodzie.
    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi w ramach zawartej z Administratorem umowy.
    Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo:

        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Realizacja pozostałych praw wynikających z RODO uzależniona będzie od indywidualnego stosunku prawnego.

    Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie uniemożliwia realizację zadań statutowych Administratora.
    W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.